Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych “Wyjdź na pole”

 Dzieci i młodzież z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego mogą spędzać wolny czas w świetlicach podwórkowych utworzonych przez Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez 26 miesięcy.

W ramach inicjatywy w regionie powołano sieć 100 świetlic działających w 34 gminach. Wsparciem zostanie objętych 1500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat (w każdej placówce 15 dzieci).  Projekt zakładała stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracują metodą harcerską.

Wychowanie młodych ludzi przez pracę w małych grupach w ramach wszechstronnego programu, który ma rozbudzić zainteresowania uczestników, będzie stanowić trzon pracy świetlic podwórkowych. Ważnym elementem będzie również nauka przez doświadczanie. Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie i na świeżym powietrzu.

Jednym z celów projektu jest rozwijanie współpracy z samorządami i szkołami. Na poziomie powiatów działania placówek koordynują Centra Świetlic Podwórkowych znajdujące się w siedzibach hufców, których przedstawiciele są do dyspozycji rodziców dzieci, dyrektorów szkół i władz samorządowych. W ramach świetlic podwórkowych, młodzi ludzie spotykają się co najmniej raz w tygodniu, przez dwie godziny. Zajęcia opracowano w oparciu o roczne plany, oparte na lokalnej specyfice. Dzieci i młodzież będą brały udział m. in. w grach i zabawach, turniejach zespołowych. Będą zwiedzać swoje miejscowości i ich okolice. Zaplanowano rajdy, wyjazdowe wycieczki i biwaki oraz spotkania z seniorami.

Na terenie działania Hufca Ziemi Wadowickiej zostało powołanych 10 placówek wsparcia dziennego – Świetlic Podwórkowych w następujących gminach:

  1. Świetlica Podwórkowa “Zimba” w gminie Stryszawa  w miejscowości Kurów;
  2. Świetlica Podwórkowa “Bajkonators” w gminie Wadowice  w miejscowości Wysoka;
  3. Świetlica Podwórkowa “Dzielne Lwy” w gminie Brzeźnica  w miejscowości Brzeźnica;
  4. Świetlica Podwórkowa “Horyzont” w gminie Sucha Beskidzka  w miejscowości Sucha Beskidzka;
  5. Świetlica Podwórkowa “Żółte Stopy” w gminie Wadowice  w miejscowości Wadowice;
  6. Świetlica Podwórkowa “Wagabunda” w gminie Przeciszów  w miejscowości Przeciszów;
  7. Świetlica Podwórkowa “Słoneczne Wilki” w gminie Wadowice  w miejscowości Wadowice;
  8. Świetlica Podwórkowa “Upalisko” w gminie Mucharz  w miejscowości Mucharz;
  9. Świetlica Podwórkowa “Nasze ZOO” w gminie Kalwaria Zebrzydowska  w miejscowości Stanisław Dolny;
  10. Świetlica Podwórkowa “Wodni Przyjaciele” w gminie Wadowice  w miejscowości Chocznia.

Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych powstała dzięki wsparciu z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
Skip to content