Deklaracja dostępności

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Ziemi Wadowickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wadowice.zhp.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

adres: Wadowice ul. Teatralna 4, 34-100 Wadowice

telefon:  509111662

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące niezgodności:

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy nie posiadają napisów

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julia Moskwa.
 • E-mail: julia.moskwa@zhp.net.pl
 • Telefon: 509111662

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZHP Chorągiew Krakowska
 • Adres: ul. Karmelicka 31
  31-131 Kraków
 • E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
 • Telefon: 12 633 33 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się na parterze, wejście od strony frontowej możliwe dla osoby na wózku, szerokie korytarze zapewniają dostęp do wszystkich pomieszeń w budynku.

Informacje na temat rozkładu pomieszczeń przekazywane są słownie, brak informacji głosowych oraz zapisów w języku Braille’a.

Przed budynkiem, po drugiej stronie ulicy, znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na wniosek osoby zainteresowanej. 

Droga ewakuacyjna oznaczona jest strzałkami. 

Skip to content